دوشنبه 6 بهمن 1393 - 04 ربيع الثاني 1436 - 26 ژانویه 2015
 حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز

تعریف قرض الحسنه
وجوهي كه از طرف افراد به عنوان سپرده قرض الحسنه پس انداز به موسسه واگذار ميگردد تا جهت رفع نيازمنديهاي مالي اشخاص مصرف گردد
بنابراين با توجه به تعريف مزبور اشخاص مختلف ميتوانند منابع مالي خود را در حساب قرض الحسنه قابل برگشت تهيه شده اي نزد موسسه نگهداري نموده و موسسه نيز بعنوان امين و وكيل انان ميتواند نسبت به رفع حوائج و نيازمنديهاي مالي ضروري كوتاه مدت و بلند مدت برخي از افراد (اعم از حقيقي و حقوقي)كه نمي توانند از تسهيلات ديگري استفاده نمايند اقدام و بعنوان قرض الحسنه در اختيار انان قرار دهند . بديهي است سپرده گذاران هر زمان كه بخواهند مي توانند با مراجعه به موسسه تمام يا قسمتي از سپرده خود را دريافت نمايند
نحوه افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز
باتوجه به انطباق عمليات موسسه با موازين اسلامي افراد مختلف اعم از حقيقي يا حقوقي مي توانند حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمايند . افتتاح سپرده قرض الحسنه داراي شرايطي است كه در  كارت نمونه امضاء چاپ گرديده است متقاضي يا بازكننده حساب بايد شرايط مذكور را قبل از افتتاح حساب قرائت نموده و پس از اطلاع و قبول شرايط زير آن را بايد با قيد تاريخ امضا نمايد
سپرده قرض الحسنه پس انداز
سپرده قرض الحسنه پس انداز : اين نوع سپرده باواريز وجه به حساب پس انداز بدون سود وحداقل با   100000ريال گشايش مي يابد لذا صاحبان اين حساب مي توانند از جايزه ارزنده قرعه كشي بهره مند شود علاوه بر ان با توجه به سياسهاي فعلي تعاوني اعتبار ميزان كاركرد مناسب با اين حساب باعث تعلق گرفتن تسهيلات برای صاحبان حسابها مي شود
مدارك لازم براي افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز
اصل وكپي شناسنامه صاحب حساب*
 تكميل و امضاي كارت افتتاح حساب توسط مشتري **
 داشتن حد اقل سن 18 سال براي افتتاح حساب ***
و برای افراد زیر 18 سال
یکی ازوالدین مي تواند به نام فرزند صغير خود حساب قرض الحسنه پس انداز باز نمايد و حق بر داشت تارسيدن به 18 سالگي تمام فقط با یکی از والدین که افتتاح حساب نموده است
امتيازات خاص حسابهاي قرض الحسنه
الف:اعطاي جوايز غير ثابت نقدي يا جنسي
ب:اعطای تسیلات  برای  سپرده گذاران
ج:وصول كليه چكهاي بانكها وحواله تعدادي از تعاوني اعتبارها